แบบประเมินเว็บไซต์ฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 7 ข้อ